ஆதி அந்தமில்லா அங்காளி !!

ஓம் ஸ்ரீவல்லப கணபதி துணை
ஓம் ஸ்ரீஅங்காள பரமேஸ்வரி துணை
ஓம் ஸ்ரீகுருவே சரணம்

ஸ்ரீஅங்காளம்பிகை அந்தாதி

.

தேவி இன்னுரை
அங்காளி அந்தாதி 1 - 10
                              11 - 20
                              21 - 30
                              31 - 40
                              41 - 50
                              51 - 60
                              61 - 70
                              71 - 80
                              81 - 90
                              91 - 101

                ஓம் குருவே சரணம்


om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam