ఏదీ నాది కాదు అన్నీ నీవే దయామయుడా అరుణాచలా !!

ఓం శ్రీవల్లభ గణపతి రక్ష
ఓం శ్రీఅంకాళ పరమేశ్వరి రక్ష
ఓం శ్రీ గురవే శరణం

మధుర వచనాలు

మైసూరు బజ్జీ
కామాఖ్యా యాత్ర
తిరుఅణ్ణామల మహిమ 1
తిరుఅణ్ణామల మహిమ 2
ఐయర్ మల మహిమ 1
ఐయర్ మల మహిమ 2
పువ్వుల పునీతాలు 1
పువ్వుల పునీతాలు 2
రక్షాండారు తిరుమల
కార్యసిద్ధి ప్రదక్షిణ 1
కార్యసిద్ధి ప్రదక్షిణ 2
శ్రీ శరభేశ్వరుడి మహిమ 1
శ్రీ శరభేశ్వరుడి మహిమ 2

om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya om namasivaya
om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi om sakthi
om sri guruve saranam om sri guruve saranam om sri guruve saranam